نمایش 85–96 از 108 نتیجه

منبع 3000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 3000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 30 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 145cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 75f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 100 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 400 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 400 لیتری در آپارتمان های حداکثر 4 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 60cm

طول مخزن : 150cm

قطر عدسی با جداره : 66cm

منبع 400 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 400 لیتری در آپارتمان های حداکثر 4 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 60cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 12f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 16 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 4000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 4000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 40 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 145cm طول مخزن : 250cm ارتفاع کل با پایه : 350cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 85f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 130 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 500 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 5 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 65cm

طول مخزن : 150cm

قطر عدسی با جداره : 75cm

منبع 500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 5 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 65cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 15f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 25 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 5000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 5000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 50 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 150cm طول مخزن : 300cm ارتفاع کل با پایه : 350cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 95f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 150 فوت قابل ارتقاء میباشد.