نمایش 73–84 از 108 نتیجه

منبع 1200 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 1200 لیتری در آپارتمان های حداکثر 12 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 95cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 30f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 50 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 1500 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 1500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 15 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 95cm

طول مخزن : 200cm

قطر عدسی با جداره : 105cm

منبع 1500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 1500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 15 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 110cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 35f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 50 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 2000 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 2000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 20 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 110cm

طول مخزن : 200cm

قطر عدسی با جداره : 120cm

منبع 2000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 2000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 20 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 110cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 55f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 75 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 2500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 2500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 25 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 120cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 65f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 85 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 300 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 300 لیتری در آپارتمان های حداکثر 3 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 50cm

طول مخزن : 150cm

قطر عدسی با جداره : 56cm

منبع 300 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 300 لیتری در آپارتمان های حداکثر 3 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 50cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 9f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 12 فوت قابل ارتقاء میباشد.