نمایش 1–12 از 15 نتیجه

کویل مسی 100 فوت

کویل مسی 95 فوت تا 105 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 5000 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 35cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 40cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 12 فوت

کویل مسی 12 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 400 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 20cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 25cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 120 فوت

کویل مسی 110 فوت تا 120 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 6000 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 35cm-40cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 40cm-45cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 150 فوت

کویل مسی 120 فوت تا 150 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 8000 تا 10000 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر از ظرفیت 150 تا 200 متر مربع، جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 40cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 45cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 16 فوت

کویل مسی 16 فوت تا 18 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 600 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 20cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 25cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 20 فوت

کویل مسی 20 فوت تا 23 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 800 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 25cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 30cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 27 فوت

کویل مسی 25 فوت تا 27 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 800 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 25cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 30cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 30 فوت

کویل مسی 30 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 1200 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 25cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 30cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 35 فوت

کویل مسی 35 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 1500 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 25cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 30cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 45 فوت

کویل مسی 45 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار سفارشی 1200، 1500، 1800 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 30cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 35cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 55 فوت

کویل مسی 55 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 2000 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 30cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 35cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.

کویل مسی 65 فوت

کویل مسی 65 فوت از یکسری لوله رفت و برگشت U شکل به قطر ۳/۴ (۱۹/۰۵) تشکیل شده است، که وظیفه آن انتقال حرارت سیالات در منابع کویل دار 2500 لیتری عمودی و افقی جهت مصارف ساختمانی و رادیاتور ها میباشد، همچنین این کویل در مبدل های حرارتی استخر و جکوزی، تأسیسات سرمایشی و گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد زیادی دارد. قطر صفحه : 30cm-35cm قطر درپوش چدنی و فلنج : 35cm-40cm از لوله مس ضخامت 0/7 تا 0/9 جهت آبگرم و از ضخامت 0/9 تا 1/24 جهت بخار استفاده میشود.