نمایش دادن همه 7 نتیجه

منبع 1000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 1000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 10 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 90cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 27f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 50 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 1200 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 1200 لیتری در آپارتمان های حداکثر 12 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 95cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 30f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 50 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 2000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 2000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 20 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 110cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 55f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 75 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 3000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 3000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 30 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 145cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 75f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 100 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 5 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 65cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 15f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 25 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 600 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 600 لیتری در آپارتمان های حداکثر 6 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 70cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 16f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 25 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 800 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 800 لیتری در آپارتمان های حداکثر 8 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 80cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 20f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 35 فوت قابل ارتقاء میباشد.