نمایش دادن همه 9 نتیجه

منبع 1000 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 1000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 10 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 80cm

طول مخزن : 200cm

قطر عدسی با جداره : 88cm

منبع 1200 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 1200 لیتری در آپارتمان های حداکثر 12 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 85cm

طول مخزن : 200cm

قطر عدسی با جداره : 95cm

منبع 1500 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 1500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 15 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 95cm

طول مخزن : 200cm

قطر عدسی با جداره : 105cm

منبع 2000 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 2000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 20 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 110cm

طول مخزن : 200cm

قطر عدسی با جداره : 120cm

منبع 300 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 300 لیتری در آپارتمان های حداکثر 3 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 50cm

طول مخزن : 150cm

قطر عدسی با جداره : 56cm

منبع 400 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 400 لیتری در آپارتمان های حداکثر 4 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 60cm

طول مخزن : 150cm

قطر عدسی با جداره : 66cm

منبع 500 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 5 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 65cm

طول مخزن : 150cm

قطر عدسی با جداره : 75cm

منبع 600 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 600 لیتری در آپارتمان های حداکثر 6 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 70cm

طول مخزن : 150cm

قطر عدسی با جداره : 76cm

منبع 800 لیتری دوجداره

منبع دوجداره 800 لیتری در آپارتمان های حداکثر 8 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد:

قطر عدسی : 70cm

طول مخزن : 200cm

قطر عدسی با جداره : .78cm