نمایش 1–12 از 14 نتیجه

منبع 1000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 1000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 10 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 90cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 27f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 50 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 1200 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 1200 لیتری در آپارتمان های حداکثر 12 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 95cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 30f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 50 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 1500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 1500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 15 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 110cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 185cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 35f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 50 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 2000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 2000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 20 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 110cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 55f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 75 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 2500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 2500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 25 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 120cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 65f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 85 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 300 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 300 لیتری در آپارتمان های حداکثر 3 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 50cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 9f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 12 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 3000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 3000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 30 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 145cm طول مخزن : 200cm ارتفاع کل با پایه : 240cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 75f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 100 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 400 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 400 لیتری در آپارتمان های حداکثر 4 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 60cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 12f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 16 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 4000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 4000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 40 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 145cm طول مخزن : 250cm ارتفاع کل با پایه : 350cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 85f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 130 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 500 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 500 لیتری در آپارتمان های حداکثر 5 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 65cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 15f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 25 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 5000 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 5000 لیتری در آپارتمان های حداکثر 50 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 150cm طول مخزن : 300cm ارتفاع کل با پایه : 350cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 95f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 150 فوت قابل ارتقاء میباشد.

منبع 600 لیتری کویل دار ایستاده

منبع کویلدار ایستاده 600 لیتری در آپارتمان های حداکثر 6 واحدی، با متراژ 90 الی 100 متر، جهت تامین آب گرم مصرفی و گرمایش رادیاتور ها مورد استفاده قرار می گیرد. ابعاد مخزن فوق به شرح زیر میباشد: قطر عدسی : 70cm طول مخزن : 150cm ارتفاع کل با پایه : 180cm سطح حرارتی کویل (فوت) : 16f کویل مسی مخزن فوق تا سطح حرارتی 25 فوت قابل ارتقاء میباشد.